Catering dietetyczny Top Dieta ul. Dzieci Warszawy 25a/39 02-495 Warszawa 798 290 390 e-mail: biuro@topdieta.pl

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Przygotowanie i dostawa posiłków stanowiących catering dietetyczny marki Top Dieta
POSTANOWIENIE OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Grzegorza Respondek, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Top Dieta Grzegorz Respondek w Warszawie, przy ul. Dzieci Warszawy 25a/39, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 641 228 99 64, zwaną dalej „Top Dieta”.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
DEFINICJE
 1. Usługi – przygotowanie i dostarczanie przez Top Dietę Zestawów posiłków, składających się na usługę cateringu dietetycznego marki Top Dieta.
 2. Zestaw – składa się z 5 posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) i jest przygotowywany na podstawie jadłospisu tworzonego w oparciu o wybrane przez Zamawiającego kaloryczność diety oraz program dietetyczny, dostępne w wielu wariantach.
 3. Zamawiający – osoba składająca zamówienie na Usługi.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do korzystania z Usługi, określające rodzaj Zestawu.
 5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystający z Usług Top Diety.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem Zamówienia jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów, stanowiącym Zestaw
  • dieta 1000 kcal,
  • dieta 1300 kcal,
  • dieta 1500 kcal,
  • dieta 1800 kcal,
  • dieta 2100 kcal,
  • dieta 2500 kcal,
  • dieta 3000 kcal,
  • dieta standardowa,
  • dieta wegetariańska,
  • dieta wegetariańska z rybami,
  • dieta wegańska.
 2. Każdy z 5 posiłków, wchodzących w skład Zestawu jest umieszczony w oddzielnym, szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą z informacją o tym, który to z 5 posiłków znajduje się w tymże pojemniku. Zestaw zapakowany jest w papierową torbę, opatrzoną danymi Klienta: imię i nazwisko, adres, a także program, kaloryczność i data.
 3. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w tabeli cen, dostępnej pod adresem: www.topdieta.pl/cennik.
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę (Zamawiającego), zamierzającą skorzystać z Usług marki Top Dieta:
 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zawierającego: dane Klienta, datę złożenia Zamówienia, wybrany wariant, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw, ewentualne koszty dodatkowe i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
 3. Klient zobowiązany jest zgłosić ewentualne zastrzeżenia co do treści potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu jego otrzymania. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści Zamówienia.
 4. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 10:00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia Zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 10:00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, a także dni wskazane przez markę Top Dieta na stronie internetowej pod adresem: www.topdieta.pl jako wolne, będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia Zamówienia.
 5. Oprócz podania danych wymaganych standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest ponadto do poinformowania marki Top Dieta o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w szczególności o alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 6. Przyjęcie Zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez markę Top Dieta zapewnienia, że świadczone przez nią Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Zamawiającego.
PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE
 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze od otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, w jeden z następujących sposobów:
  • a) przelewem bankowym na wskazane konto;
  • b) gotówką bezpośrednio do rąk dostawcy.
 2. Za dzień płatności uważany jest:
  • a) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a, powyżej: dzień uznania rachunku bankowego marki Top Dieta kwotą należności za dane Zamówienie;
  • b) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b, powyżej: dzień otrzymania przez dostawcę gotówki do ręki.
 3. Marka Top Dieta uprawniona jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do chwili otrzymania należności za dane zamówienie, po przekazaniu Zamawiającemu stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia, za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego marki Top Dieta kwotą należności).
DOSTAWA
 1. Dostawa Zamówienia odbywa się codziennie do godziny 12:00 i jest dostarczana na wskazany przez Klienta adres.
 2. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia, spowodowanego nieobecnością lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami, uniemożliwiającymi dostarczenie Zamówienia Klientowi, marka Top Dieta dostarczy Zamówienie ponownie w innym, wskazanym przez Klienta przedziale godzinowym tego samego dnia lub pod inny, wskazany przez Klienta adres, za jednorazowym wynagrodzeniem 15 zł., płatnym do rąk dostawcy.
 3. W przypadku gdy nowo wskazany przez Klienta adres dostawy wymaga poniesienia przez markę Top Dieta dodatkowych (niestandardowych) kosztów dostawy, Klient zobowiązany będzie do pokrycia wskazanej przez Top Dietę różnicy w sposób opisany w ust.2 powyżej.
 4. W razie ponownego nieodebrania przez Klienta Zamówienia, braku kontaktu z Klientem, uniemożliwiającego określenie nowego terminu dostawy Zamówienia lub spowodowanego jakąkolwiek inną, leżącą po stronie Klienta przyczyną bądź brakiem możliwości doręczenia Zamówienia Klientowi tego samego dnia, jego zestaw uważa się danego dnia za skutecznie doręczony.
 5. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
ZMIANA, ZAWIESZENIE I REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA
 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od marki Top Dieta wiadomości zawierającej potwierdzenie.
 2. Klient uprawniony jest do zawieszenia Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 10:00 1 dzień roboczy przed planowaną datą zawieszenia Zamówienia.
 3. O zamiarze zmiany Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować markę Top Dieta telefonicznie pod nr tel. +48 798 390 290 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@topdieta.pl.
 4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do zawieszenia Zamówienia.
 5. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego zawieszenia.
 6. Rezygnacja z Zamówienia przed datą jego zakończenia jest niemożliwa.
REKLAMACJE
 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja winna zostać złożona telefonicznie pod nr tel. +48 798 290 390 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@topdieta.pl
 3. Reklamację uważa się za złożoną:
  • a) w przypadku gdy została złożona droga telefoniczną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi marki Top Dieta, dostępnemu pod numerem telefonu; wskazanym w ust. 2 powyżej;
  • b) w przypadku gdy została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż o godz. 8:00 kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.
 4. Marka Top Dieta zobowiązana jest do wymiany będącego przedmiotem Reklamacji zestawu albo wchodzącego w jego skład posiłku/posiłków nie później niż w ciągu 3 (trzech) godzin, a jeśli Reklamacja została złożona po godz. 17:00 w dniu roboczym lub w dzień wolny od pracy w ciągu 6 (sześciu) godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany. Klient zobowiązany jest w takiej sytuacji do zwrotu reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (dostawcy) marki Top Dieta.
 5. W razie stwierdzenia przez markę Top Dieta, iż Reklamacja jest bezzasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, marka Top Dieta poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 (jeden) dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (dostawcy) marki Top Dieta, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki w celu wymiany, Top Diecie należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonego Klientowi posiłku lub posiłków oraz kosztów dostawy zgodnie z obowiązującym cennikiem marki Top Dieta.